Skip to main content

REGULAMIN ZAJĘĆ

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI
ORGANIZOWANYCH PRZEZ Klub Sportowy Akro Kids.

 

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i ma zastosowanie do Uczestników organizowanych przez FKS Akro Kids   z siedzibą ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0001055561 ; Nip: 7011163270; REGON 526338909 zajęć, zwaną dalej Klub Sportowy Akro Kids:

 • ogólnorozwojowych z akrobatyki,
 • sportowych z akrobatyki.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach dedykowanych dla dzieci, organizowanych i prowadzonych przez Klub Sportowy Akro Kids   z siedzibą ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0001055561 ; Nip: 7011163270; REGON 526338909 zajęć: 1) Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Rodzica/Opiekuna Prawnego Dziecka, które jest uczestnikiem zajęć.
 2. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku od 4-14 lat.
 4. Zapisując Dziecko na zajęcia Rodzic/Opiekun Prawny jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej Dziecka. Przed przystąpieniem dziecka do zajęć Opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział w zajęciach oraz oświadczenie o przebytych, w ostatnim roku przed rozpoczęciem zajęć, kontuzjach i pobytach w szpitalu, które mogą mieć wpływ na udział dziecka w trakcie zajęć.
 5. Klub Sportowy Akro Kids odpowiada za zdarzenia mające związek z prowadzonymi zajęciami, które wynikły z winy trenera/instruktora, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 6. Klub Sportowy Akro Kids ani instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności zdarzenia losowe, które wystąpiły w drodze Dziecka na zajęcia oraz w drodze powrotnej. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do osobistego lub przez osobę upoważnioną odbioru dziecka po zajęciach.

2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których Rodzice/Opiekunowie Prawni zapoznali się z niniejszym Regulaminem oraz uregulowali opłatę za zajęcia według cennika.
 2. Na salach podczas zajęć mogą przebywać tylko Dzieci – uczestnicy zajęć oraz Instruktor.
 3. Rodzice/Opiekunowie Prawni Dzieci i osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach (poza wyznaczonymi do tego dniami) z uwagi na komfort
  i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć.
 4. Aby Dziecko spokojnie zdążyło na zajęcia Rodzic/Prawny opiekun powinien przyjść do miejsca gdzie odbywają się zajęcia 10 minut przed rozpoczęciem lekcji i poczekać z Dzieckiem do rozpoczęcia treningu. Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania swoich dzieci na zajęcia (instruktor ma prawo nie wpuścić Dziecka, w przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut).
 5. Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są do punktualnego (nie później niż 10 minut po zakończeniu zajęć) odbioru dziecka po zakończonych zajęciach, pod rygorem powiadomienia odpowiednich służb o fakcie pozostawienia dziecka.
 6. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty za udział w zajęciach, Instruktor jest uprawniony do odmowy dopuszczenia Dziecka do zajęć.
 7. Obowiązkiem Rodzica/Opiekuna Prawnego Dziecka jest informowanie instruktora, przed przystąpieniem do zajęć o każdorazowej niedyspozycji Dziecka, stanie jego zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 8. Rodzic/Opiekun Prawny powinien zapewnić Dziecku: lekki i wygodny strój do ćwiczeń oraz obuwie na zmianę. Dziecko powinno być wypoczęte, najedzone, zdrowe i zmotywowane do ćwiczeń oraz słuchania poleceń instruktora.
 9. Koszty stroju pokrywa Rodzic/Opiekun Prawny.
 10. Instruktor prowadzący zajęcia na zlecenie Klubu Sportowego Akro Kids ma prawo zwrócić uwagę Dziecku, jeżeli jego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
 11. Po 3-krotnym zwróceniu uwagi instruktor może prosić dziecko
  o zaniechanie uczestnictwa w zajęciach.
 12. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na salę, na której odbywają się zajęcia.
 13. W miejscu prowadzenia zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia
  w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 14. Osoby uczestniczące w zajęciach oraz ich Rodzice/ Opiekunowie Prawni zobowiązani są do nienaruszenia spokoju i porządku w czasie zajęć oraz niezakłócania innym możliwości korzystania z zajęć, do szanowania wykorzystywanych na zajęciach środków będących na wyposażeniu danej sali oraz szatni. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia (wyposażenia) Rodzic / Opiekun Prawny zobowiązany jest do pokrycia kosztów zniszczonego wyposażenia lub jego naprawy.
 15. Rodzic/ Opiekun Prawny ma zakaz pozostawania w szatni gdy dziecko uda się na zajęcia.
 16. Rodzic/ Opiekun Prawny jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP i wskazań Instruktora oraz Klubu Sportowego Akro Kids .
 17. Klub Sportowy Akro Kids zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do Rodzica/ Opiekuna Prawnego sms-owo/lub mailowo tylko w przypadku, gdy Dziecko zostało uprzednio zapisane na dane zajęcia.
 18. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane w grafiku na stronie internetowej akrokids.com. Uczestnicy zajęć Rodzic/Prawny opiekun zobowiązani są do zapoznawania się z aktualnymi informacjami.
 19. Jeżeli ilość Uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 3 osoby, Klub Sportowy AKRO KIDS ma prawo odwołać zajęcia, w takim przypadku opłata za zajęcia zostaje zwrócona Rodzicowi/ Opiekunowi Prawnemu dziecka.
 20. Przebywanie Dziecka lub Dziecka z Rodzicem/ Opiekunem Prawnym na Sali bez wiedzy i zgody Instruktora jest niedozwolone.
 21. Za szkody spowodowane przez Dziecko na terenie na którym odbywają się zajęcia, Rodzic / Opiekun Prawny odpowiada finansowo zgodnie z przepisami.
 22. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć bez zgody Instruktora jest niedozwolone.

 

3. OPŁATY

 1. Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry, za dany miesiąc uczestnictwa, zgodnie z zawartą umową, czyli najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego nowy okres rozliczeniowy.
 2. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu płatności za opłaty członkowskie Strony postanawiają, że Rodzic/Opiekun Prawny ma możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem usługi Przelewy24, przy wykorzystaniu dowolnej dostępnej metody płatności.
 3. Wynagrodzenie za zajęcia jest stałe, opłata pobierana jest za realizację zajęć, które odbywają się 4 lub 8 razy w miesiącu po 50/55 min.
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy uczestnika, Klub Sportowy Akro Kids  nie zwraca opłaty za zajęcia oraz nie przenosi ich na inny termin.
 5. W przypadku złego stanu zdrowia dziecka, zajęcia mogą zostać odpracowane po wcześniejszym ustaleniu z Klubem Sportowym Akro Kids (miejsca, dnia, grupy i godziny zajęcia) i po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza, potwierdzającego iż dziecko jest zdrowe.
 6. Możliwość odpracowania zajęć przysługuje tylko tym uczestnikom, których Rodzic/ Opiekun Prawny podpisał umowę i dokonał opłaty zgodnie z cennikiem za terminy w których uczestnik był nieobecny na zajęciach.
 7. Klub Sportowy Akro Kids nie odrabia zajęć, które wypadają w dni ustawowo wolne od pracy.

4. ZWROTY

Klub Sportowy Akro Kids nie zwraca pieniędzy za nieobecności uczestnika  na zajęciach.

 

5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Strony mają prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez konieczności podawania przyczyn.
 2. Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wynosi 30 dni i liczony jest od momentu zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 30-dniowego terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksakrokids@gmail.com, lub poleconej przesyłki pocztowej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik A do Regulaminu.
 5. Klub Sportowy Akro Kids niezwłocznie potwierdzi Uczestnikowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.REKLAMACJE

 Rodzic/Opiekun prawny – Reklamacje dotyczące działalności Klubu Sportowego Akro Kids należy składać drogą elektroniczną na
adres e-mail: ksakrokids@gmail.com Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice/Prawni opiekunowie Dzieci uczestniczących w zajęciach Klubu Sportowego Akro Kids zobowiązani są do zapoznawania się z informacjami wysyłanymi na podany przez nich adres mailowy, z bieżącymi informacjami podawanymi na stronie internetowej lub informacjami dawanymi przez instruktora prowadzącego.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Uczestnicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zawarciu umowy adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą: w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, w celu zapobiegania nadużyciom, ze względów bezpieczeństwa, w celu poprawy ochrony prywatności Klientów, oraz dla wprowadzenia zmian redakcyjnych.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Uczestników pod adresem www.akrokids.com. W trakcie realizacji Umowy Uczestnika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy zawieraniu Umowy.
 4. Uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem
  niniejszego regulaminu przez dziecko i Rodzica/ Opiekuna prawnego .

 

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 02.01.2024 r.